komunikaty

2010.04.22

Informacja o sposobie powiadamiania o powstaniu zaległości w spłacie zobowiązań wynikających z umowy

1. W związku z powstaniem zaległości w spłacie z tytułu kredytu/pożyczki oraz zadłużenia powstałego w wyniku operacji wykonywanych kartami, PKO Bank Polski ma prawo podjąć niżej wymienione, działania interwencyjne, zmierzające do odzyskania należności:

  • wysłać wiadomość tekstową (SMS) na telefon komórkowy Klienta,
  • przeprowadzić interwencje telefoniczne do Klienta (Kredytobiorcy, Poręczyciela, Użytkownika karty kredytowej) – interwencja telefoniczna podejmowana jest w przypadku braku spłaty należności w terminie wyznaczonym: we wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub w przesłanym do Klienta zawiadomieniu,
  • wysłać do Klienta pisemne zawiadomienie/przypomnienie o niedopłacie,
  • wysłać pisemny monit do Klienta/Poręczyciela kredytu/pożyczki,
  • przeprowadzić interwencję terenową u Klienta.

2. Działania interwencyjne wymienione w pkt. I następują w odstępach czasowych umożliwiających klientowi uregulowanie zadłużenia opóźnionego w spłacie. 3. W przypadku spłaty zaległości przez Klienta, dalsze działania wymienione w pkt. I nie są podejmowane. 4. Koszty związane z działaniami prowadzonymi przez Bank ponosi Klient. Wysokość kosztów za poszczególne czynności, wymienione pkt. I, określona jest w Tabeli prowizji i opłat PKO Banku Polskiego.