[Archiwalny] Ogólnokrajowe

2015.08.26

Szczególne warunki współpracy z klientami PKO BP w zakresie produktów skarbowych na rynku finansowym

Uprzejmie informujemy, że od 28 września 2015 r.

1.  W zakresie terminów negocjowania warunków transakcji skarbowych oraz przyjmowania dyspozycji z nimi związanych:

 1. Warunki transakcji mogą być ustalane w każdym dniu roboczym w godzinach 8:00 – 17:00, z zastrzeżeniem pkt.2.
 2. Warunki transakcji na rynku papierów dłużnych rozliczanych w dniu ich zawarcia mogą być ustalane w godzinach 9:00 - 14:00.
 3. Blokada środków na rachunku Klienta, o której mowa w Regulaminie negocjowanej, natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych w PKO Banku Polskim SA zostanie ustanowiona:
    a)  w wysokości 3% nominału transakcji należnego PKO Bankowi Polskiemu SA z tytułu rozliczenia transakcji – w przypadku transakcji zawieranych do godziny 16:00 i rozliczanych w dniu ich zawarcia oraz w przypadku transakcji rozliczanych następnego i drugiego dnia roboczego po dniu ich zawarcia, zawieranych do godziny 17:00 ,
    b)  w wysokości 100% nominału transakcji należnego PKO Bankowi Polskiemu SA z tytułu rozliczenia transakcji – w przypadku transakcji zawieranych po godzinie 16:00 i rozliczanych w dniu ich zawarcia.
 4. Złożenie dyspozycji lub dostarczenie do PKO Banku Polskiego innych dokumentów wymaganych do rozliczenia innej operacji bankowej z zastosowaniem transakcji natychmiastowej lub terminowej powinno nastąpić do godziny 16:30 w dacie waluty transakcji.

2.   W zakresie negocjowanych, natychmiastowych transakcji wymiany walut wymienialnych:

 1. PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje natychmiastowe dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. PKO Bank Polski SA przyjmuje Ordery dla następujących par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN i EUR/USD.
 3. Minimalna kwota transakcji natychmiastowej rozliczanej w formie bezgotówkowej wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych, przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji.
 4. Minimalna kwota transakcji natychmiastowej zawieranej za pośrednictwem iPKO dealer, z wyłączeniem transakcji zawartej do rozliczenia polecania wypłaty wynosi:
    a)  1 jednostkę waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD,
    b)  10 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY,
    c)  100 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB.
 5. Dla transakcji natychmiastowej zawieranej za pośrednictwem iPKO dealer do rozliczenia polecenia wypłaty stosuje się postanowienia pkt.3.
 6. Minimalna kwota Orderu złożonego w PKO Banku Polskim SA u dealera wynosi od 5 000 USD albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych określonych w pkt 2, przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu złożenia Orderu.
 7. Kwota Orderu złożonego w PKO Banku Polskim za pośrednictwem iPKO dealer wynosi od 5 000 do 500 000 jednostek waluty: USD, EUR, GBP i CHF.
 8. Minimalna kwota transakcji natychmiastowej rozliczanej w formie gotówkowej wynosi 25 000 USD, EUR, GBP i CHF albo równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych przeliczonych z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji.
 9. Minimalna kwota Orderu, dla Którego Strony mogą ustalić obserwację typu „Overnigt pricing” wynosi 500 000 USD,  EUR, GBP i CHF o ile Strony nie postanowią inaczej.

3.   W zakresie negocjowanych, terminowych transakcji wymiany walut wymienialnych:

 1. PKO Bank Polski SA przeprowadza transakcje terminowe dla walut wymienialnych ogłaszanych w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA.
 2. Minimalna kwota transakcji terminowej wynosi 5000 USD albo równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej przeliczonej z zastosowaniem kursu średniego NBP (fixing NBP) ogłoszonego w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA w dniu zawarcia transakcji, z zastrzeżeniem pkt 4.
 3. W przypadku rozliczenia transakcji Time Option w transzach, kwota transzy nie może być mniejsza niż kwota określona w pkt. 2, z wyłączeniem ostatniej transzy.
 4. Minimalna kwota transakcji terminowej zawieranej za pośrednictwem kanału mobilnego oraz iPKO dealer, z wyłączeniem transakcji dotyczącej rozliczenia polecenia wypłaty, wynosi:
    a)  5000 jednostkę waluty: USD, EUR, GBP, CHF, AUD i CAD,
    b)  50 000 jednostek waluty: CZK, DKK, NOK, SEK, RON, HKD, TRY, BGN i CNY,
    c)  500 000 jednostek waluty: JPY, HUF i RUB.