Ogólnokrajowe

2014.05.27

Zmiana postanowień „Szczegółowych warunków obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2014 roku wprowadza się zmiany „Szczegółowych warunków obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA” (dokument dostępny na stronie PKO Banku Polskiego - sprawdź. Zmiany wynikają z rozwoju funkcjonalności kanału mobilnego oraz konieczności wprowadzenia modyfikacji porządkowych. Szczegółowe informacje dotyczące nowych funkcjonalności oraz terminy ich wdrożenia udostępniane będą na stronie internetowej pkobp.pl.

W związku z powyższym, PKO Bank Polski informuje, że:

  1. Masz prawo wyrazić sprzeciw wobec wprowadzonych zmian. Jeżeli tego nie zrobisz przed datą wejścia w życie proponowanych zmian „Szczegółowych warunków obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA”, zmiany te będą Cię obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2014 roku.
  2. Masz prawo zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z korzystania z kanału mobilnego i aplikacji IKO bez ponoszenia opłat  przed datą wejścia w życie zmodyfikowanych „Szczegółowych warunków obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA”. W przypadku braku rezygnacji z korzystania z kanału mobilnego i aplikacji IKO zmiany będą Cię obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2014 roku.
  3. Jeżeli zgłosisz sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie złożysz dyspozycji rezygnacji, o której mowa w pkt 2, kanał mobilny zostanie dezaktywowany w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian „Szczegółowych warunków obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA”, bez ponoszenia opłat.

Jeżeli masz mniej niż 18 lat, zalecamy przekazanie powyższej informacji Twojemu przedstawicielowi ustawowemu (rodzicowi, opiekunowi prawnemu).