Dziennik Ekonomiczny

2018.03.13

Rynek pracy głównym ryzykiem dla projekcji

Dziś w centrum uwagi:

Tempo wzrostu inflacji w USA najprawdopodobniej wyhamowało w lut. (m/m)wraz z wygaśnięciem jednorazowych czynników, które na początku roku doprowadziły do wyraźnych wzrostów cen odzieży (surowa zima) i leków (epidemia grypy). W ujęciu rocznym inflacja bazowa ustabilizowała się najprawdopodobniej na poziomie 1,8% r/r, wpisując się w oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych na przyszłotygodniowym posiedzeniu FOMC.

Przegląd wydarzeń:

NBP opublikował szczegóły projekcji PKB i inflacji. W całym horyzoncie kreśli ona wyższą ścieżkę PKB (efekt wyższego punktu startowego). Ścieżka inflacji w 2018 znajduje się poniżej wskazań poprzedniej projekcji, w 2019 minimalnie ją przekracza, a w 2020 pokazuje inflację w okolicy 3,0%. Wg NBP luka popytowa domknęła się w połowie 2017, co będzie nasilać presję popytową i stymulować inflację bazową do 3,0% w 2020. NBP ocenia, że presję kosztową w kraju ograniczać będzie umiarkowana dynamika cen importu (suma zmian cen surowców i kursu złotego). Zakładane narastanie presji kosztowej będzie konsekwencją coraz bardziej napiętej sytuacji na rynku pracy i wzrostu jednostkowych kosztów pracy. NBP w horyzoncie projekcji spodziewa się relatywnie stabilnej dynamiki wynagrodzeń (nieco poniżej 7,0% r/r) pomimo oczekiwanego spadku bezrobocia wg BAEL do 3,3% w 2020. Napięcia na rynku pracy mają być łagodzone przez stopniowy wzrost aktywności zawodowej (pomimo obniżki wieku emerytalnego) oraz niska dynamika płac w sektorze publicznym. W ocenie NBP przyszły zasób siły roboczej w Polsce pozostaje największym wewnętrznym źródłem ryzyka dla scenariusza centralnego projekcji. W pełni się z tym zgadzamy, zwłaszcza, że w naszej ocenie, ryzyko wyraźnego przyspieszenia płac w gospodarce (zwłaszcza w bliskim horyzoncie projekcji) jest znaczące. W szczególności ryzkiem pozostaje wzrost presji płacowej w sektorze publicznym, gdzie zmiany wynagrodzeń nie nadążają za przeciętnymi tendencjami w całej gospodarce. Przedstawiona projekcja kreśli w naszej ocenie realną, choć optymistyczną w swoich założeniach ścieżkę inflacji. Jej realizacja wspierać będzie gołębie nastroje w Radzie potencjalnie przedłużając okres stabilizacji stóp.

Dane o krajowym handlu zagranicznym w styczniu wskazują na ryzyko w dół dla naszych prognoz rachunku obrotów bieżących (publikacja w pt). Minimalnemu przyspieszeniu eksportu towarzyszyło utrzymanie dużo silniejszego wzrostu importu. Dane wskazują na znaczące ożywienie w relacjach handlowych z EŚiW, przy wyhamowaniu wzrostów w obrotach z gospodarkami rozwiniętymi.