Analizy kwartalne

2017.07.14

Biuletyn branżowy - I kwartał 2017 roku

Kwartalny wynik finansowy netto sektora przedsiębiorstw w 1q17 był wyższy w porównaniu z 1q16, jak i poprzednim kwartałem (29,9 mld zł wobec 25,4 mld zł w 1q16 i 22,1 mld zł w 4q16). Wynik ze sprzedaży produktów i usług – główna kategoria wyniku z podstawowej działalności gospodarczej, wzrósł o 15,1% r/r, o 8,7% r/r wzrósł także wynik na pozostałej działalności operacyjnej.

Poprawie r/r wyniku finansowego netto sprzyjał znaczący wzrost dynamiki przychodów sektora w 1q17 – przychody wzrosły o 11,7% r/r (vs 3,9% r/r w 4q16), nieco szybciej niż koszty (11,3% r/r  vs 3,2% r/r w 4q16).

W strukturze rodzajowej kosztów wzrósł udział kosztów zużycia materiałów i energii (+0,9 pp),  nieznacznie (po -0,2 pp) zmalał udział wynagrodzeń, podatków i amortyzacji. 

W 1q17 spadek nakładów inwestycyjnych wyhamował [(- 0,4% r/r) vs (‑8,9% r/r) w 1q16].

Sprzedaż eksportowa była o 16,5% wyższa r/r, udział sprzedaży eksportowej w przychodach netto ze sprzedaży ogółu podmiotów wynosił 26,1%; spośród eksporterów zysk netto wykazało 74,6% przedsiębiorstw wobec 76,1% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów poprawiły się, były lepsze niż ogółu badanych przedsiębiorstw.

Zestawienie tendencji zmian w sektorze przedsiębiorstw w 1q17 wobec 4q16 z sytuacją w analogicznym okresie lat 2015-16 sygnalizuje w 1q17 w 14 branżach kontynuację stabilnych, dobrych wyników, w 12 branżach ożywienie (m.in. w przemyśle odzieżowym, drzewnym, maszynowym, samochodowym, hutnictwie, handlu pojazdami, transporcie kolejowym towarów; wyhamowanie wzrostu  wystąpiło w 2 branżach.

Rentowność obrotu netto ukształtowała się w 1q17 na poziomie nieznacznie wyższym w porównaniu z 1q16, wyraźnie wyższym wobec 4q16  (4,4% vs 4,2% w 1q16 i 3,1% w 4q16). Wzrost rentowności sprzedaży r/r był  większy niż w przemyśle ogółem w 11 branżach (na 28), w tym znaczący w  zakwaterowaniu (usługi hotelowe), rafineriach, transporcie kolejowym towarów, produkcji farmaceutyków, maszyn i samochodów. Natomiast widoczne obniżenie poziomu rentowności sprzedaży odnotowano w 11 branżach, w największym stopniu w usługach informatycznych, budownictwie, transporcie drogowym towarów i produkcji wyrobów ze skóry.