Marian Wiktor Krzak

Marian Wiktor Krzak urodził się 26 czerwca 1931 r. w Krynicy. Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (dzisiejsza SGH). Wcześnie zaangażował się w działalność polityczną, wstępując najpierw do Związku Młodzieży Polskiej, a w 1951 r. do PZPR. Po ukończeniu studiów w SGPiS pracownik i doktorant w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR. Od 1958 r. pracował w redakcji "Życia Gospodarczego" (do 1963 r.) i w Ministerstwie Finansów.

W Ministerstwie przeszedł w ciągu ponad 20 lat przez wszystkie szczeble kariery, od stanowiska radcy ministerialnego po fotel szefa resortu. W 1969 r. Krzak objął stanowisko podsekretarza stanu, nadzorującego z ramienia resortu finansów Powszechną Kasę Oszczędności. Dzięki jego zabiegom udało się m.in. włączyć w struktury PKO państwowe przedsiębiorstwo "Obsługa Ratalnej Sprzedaży", co poszerzyło zakres działalności Kasy o kredytowanie gospodarstw domowych. W latach 1979-1980 Krzak - oprócz pracy w Ministerstwie Finansów - sprawował funkcję prezesa Rady Nadzorczej Banku Handlowego. Pod koniec sierpnia 1980 r. objął stanowisko Ministra Finansów, które sprawował kolejno w gabinetach Józefa Pińkowskiego i gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Kierował finansami kraju w okresie stanu wojennego, z którego ekonomicznymi konsekwencjami musiał się zmagać. W październiku 1982 r. odszedł z rządu, aby po kilku miesiącach, w marcu 1983 r., objąć stanowisko ambasadora PRL w Austrii, które sprawował przez następnych 5 lat.

We wrześniu 1987 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego wydzielono ze struktur NBP Powszechną Kasę Oszczędności. Równocześnie nadany został status nowego banku, poszerzający zakres zadań w stosunku do okresu sprzed 1975 r. Do objęcia funkcji prezesa PKO przewidziany został Marian Krzak i taką właśnie rekomendację otrzymał premier Zbigniew Messner od Rady Banków. Stanowisko prezesa PKO - banku państwowego Krzak objął 1 kwietnia 1988 r. i sprawował do 17 maja 1991 r. Przyszło mu kierować bankiem w trudnym okresie transformacji ustrojowej, co niestety odbijało się na kondycji PKO, tym bardziej, że Kasie wyrosła konkurencja w postaci licznych nowych banków prywatnych.

Oprócz pracy w PKO Krzak aktywnie uczestniczył w budowie nowoczesnego polskiego systemu bankowego. Należał do inicjatorów powołania w styczniu 1991 r. Związku Banków Polskich i został wybrany na pierwszego prezesa tej instytucji. Po odwołaniu ze stanowiska prezesa PKO w maju 1991 r. Marian Krzak przeszedł na emeryturę. Do PKO Banku Państwowego wrócił w kwietniu 1994 r., obejmując stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej. Piastował je do śmierci 8 lutego 1996 r.