[Archiwalny] Adamów, woj. lubelskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor zawiadamia na podstawie:art. 952 kpc, że w dniu 2013-12-13 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Wydział Cywilny w Zamościu odbędzie siępierwsza licytacja następujących nieruchomości  

1/1. nieruchomość opisana jako działka nr 708/1 o pow. 0,24 ha - zabudowana budynkiem usługowym o funkcji gastronomiczno- hotelowej położona w miejscowości Adamów i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość Cena oszacowania tej nieruchomości wynosikwotę 629.000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 471.750,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 62.900,00-zł.  

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do

wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź dokonać wpłaty wymaganego wadium na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Zamość nr 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711 w takim terminie aby kwota wadium wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie urzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Na podstawie art. 953 § 1 pkt. 5 kpc akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Zamościu. Obwieszczenie o licytacji wraz z elaboratem szacunkowym jest dostępne na stronie internetowej: www. Zamosc1.keser.org.pl

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym, w Zamościu - Andrzej Szcząchor       Kancelaria Komornicza w Zamościu 22-400 Zamość, tel.: 084 6392623 fax.: 084 6392557 mail: zamosc1@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102299

Numer oferty: L/43/N/11/13
Region:
  • lubelskie
Cena: 471.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny