[Archiwalny] Łagiewniki Małe, woj. śląskie, ul. Lubliniecka - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Marcin Pierzchała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2013 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu z siedzibą przy Sądowa 3, 42-700 Lubliniec, pokój 2.4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Lubliniecka, Łagiewniki Małe, 42-772 Pawonków, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 133 755,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 316,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 375,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 09 1130 1091 0003 9085 4390 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Marcin Pierzchała Kancelaria Komornicza, pl. Konrada Mańki 5, Lubliniec, 42-700 Lubliniec tel. 343563595 / fax. 343563595

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/95721

Numer oferty: L/29/N/10/13
Region:
  • śląskie
Cena: 100.316,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka