[Archiwalny] Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Zgierzu  Michał  Durański  na podstawie  art.  953  kpc  podaje do publicznej  wiadomości, że w dniu 10-04-2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul.Daszyńskiego 106, 95-070 Aleksandrów Łódzki, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr 328/1, o powierzchni 1505 m2, w obrębie geodezyjnym A-1. Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Powierzchnia terenu jest płaska. Działka krótszym północną krawędzią przylega do ulicy Daszyńskiego. Na działce usytuowane są następujące obiekty budowlane: • budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący; • zespół budynków składający się z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym, parterowego budynku gospodarczego oraz parterowego budynku garażowego; • garaż z blachy trapezowej

Suma oszacowania wynosi 891 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 668 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 100,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział w Zgierzu 88 10203440 0000 7902 0015 9996.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, Zgierz, 95-100 Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Michał Durański

Kancelaria Komornicza, Ks. J. Popiełuszki 3 A, Zgierz , 95-100 Zgierz

tel. 42 716 10 39 / fax. 42 716 10 39

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122803

 

Numer oferty: L/85/N/02/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 668.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka