[Archiwalny] Augustów, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Wojska Polskiego - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-04-2015r. o godz. 09:30 w Sąd Rejonowy w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Młyńska 59   w  sali nr 1 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 612/1 o pow. 5,7738 ha zabudowanej budynkami gospodarczo-produkcyjnymi, produkcyjno-biurowymi oraz halami magazynowymi o łącznej pow. użyt. 6.738,49 m.kw. oraz działki niezabudowanej nr: 602 o pow. 0,0305 ha położonej: 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 7 525 796,00 zł, w tym działki nr 612/1 - 7.520.748,00 zł. i działki nr: 602 - 5.048,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i dla całej nieruchomości wynosi 5 017 197, w tym dla działki nr 612/1 - 5.013.832,00 zł. i działki nr 602 - 3.365,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 752 579,60zł  w tym dla działki nr 612/1 - 752.074,80zl. i dla działki nr 602 - 504,80zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA Centrala - Centrum Rozliczeniowe 20106000760000401540016379 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Augustowie przy ul. Młyńska 59 pok. 216 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo, że licytacja może nie dojść do skutku bez podania przyczyn.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop Kancelaria Komornicza w Augustowie 16-300 Augustów Żabia 9/2a,, i tel. 0(87) 643-74-11.

Numer oferty: L/58/N/02/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny