[Archiwalny] Łazy, woj. małopolskie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-11-2013 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy   w   Krakowie   z   siedzibą   przy   Przy   Rondzie  7,   31-547  Kraków,  pokój D-143,   odbędzie  się druga  licytacja  nieruchomości  Łazy ,   32-048 Jerzmanowice-Przeginia, położonego przy Łazy  32-048 Jerzmanowice, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą. 

 Suma oszacowania wynosi 325 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 216 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA Centrala - Centrum Rozliczeniowe 31106000760000326000785546.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza, Cystersów 13A, Kraków, 31-553 Kraków

tel. 122941806 / fax. 122941806

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99123

 

Numer oferty: L/113/N/10/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 216.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka