[Archiwalny] Babica gm. Wadowice, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28 maja 2015 roku o godz. 11.40 w sali nr 210 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Babica  gm. Wadowice stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach. Jest to działka nr 1281/4 o pow. 2030m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym ozn. nr 83. Jest to budynek wolnostojący o pow. 115 m2, parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej około 1962 roku - dobudówka mieszkalna ok. 10 letnia. Ponadto na działce znajduje się budynek drewnianej stodoły o pow. zabudowy 55 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MNR- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 178.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 118.666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 17.800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560 Bank Pekao S.A.O/Wadowice albo w gotówce w kancelarii komornika - kasa w kancelarii czynna od 7.30 do 15.30. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 756/13 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosława Wójcicka Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice , ul. Mickiewicza 27/7 tel/fax: 033 873 26 65, www.komornik.wadowice.pl, email: wadowice.wojcicka@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/210824

 

Numer oferty: L/78/N/04/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 118.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka