[Archiwalny] Babieniec, woj. warmińsko-mazurskie, działka, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Artur Rodak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z siedzibą przy Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Babieniec, 11-430 Korsze, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 2 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 612,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 215,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 48203000451110000002057290.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie mieszczącym się pod adresem: Sikorskiego 66, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie

Artur Rodak

Kancelaria Komornicza, ul. Daszyńskiego 37, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 751 16 14 / fax. 89 751 16 14

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205751

Numer oferty: L/22/N/03/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 1.612,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka