[Archiwalny] Babieniec, woj. warmińsko-mazurskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Artur Rafał Rodak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-04-2015r. o godz. 09:45 w Sąd Rejonowy w Kętrzynie 11-400 KĘTRZYN, ul. Sikorskiego 66 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość rolną składającą się z działek 56, 71/3, 54, 58 o pow. 10,32 ha. Działka nr geod. 54 o pow. 0,32 ha użytki PsIII, działka trwale niezabudowana, przylega do Jeziora Babienieckiego. Działka nr geod. 56 o pow. 1,95 ha użytki RHIb, działka niezabudowana, użytkowana jako pastwisko, Działka nr geod. 58 o pow. 7,10 ha użytki PsIV, RHIb, RIVa działka niezabudowana, użytkowana jako pastwisko, Działka nr geod. 71/3 o pow. 0,95 ha użytki RHIb, RIVa działka niezabudowana, użytkowana jako pastwisko położonej: 11-430 Korsze, Babieniec, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Działka nr geod. 54 o pow. 0,32 ha

Suma oszacowania wynosi 21 330,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 997,50. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 133,00 zł.

Działka nr geod. 56 o pow. 1,95 ha

Suma oszacowania wynosi 36 380,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 285,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 638,00zł.

Działka nr geod. 58 o pow. 7,10 ha

Suma oszacowania wynosi 132 450,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 337,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 245,00zł.

Działka nr geod. 71/3 o pow. 0,95 ha

Suma oszacowania wynosi 17 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 290,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 772,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 48 20300045 1110 0000 0205 7290 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie dd godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 66 pok. 135 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis 4
rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Artur Rafał Rodak Kancelaria Komornicza w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn ul. Daszyńskiego 37/1 tel. 89 751 16 14 e-mail: biuro@komornik.ketrzyn.pl \vwvv. komornik.ketrzyn.pl 

 

Numer oferty: L/16/N/03/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka