[Archiwalny] Chojnów, woj. mazowieckie, ul. Partyzantów - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-10-2013 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 201 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, dz.ew.nr 145/1 o pow. 900 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym o pow.użytkowej ok.120 m2, oraz murowanym budynkiem gospodarczym, położonej: 05-532 Baniocha, Ul. Partyzantów, Chojnów, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 411 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 308 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,   to   jest   41 130,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 79 10201026 0000 1602 0164 7536.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie odgodz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki Kancelaria Komornicza w Piasecznie 05-500 Piaseczno ul.Powstańców Warszawy 25A tel. (22) 7502073, fax: (22)7267495 e-mail: piaseczno.radecki@komornik.pl

www.komornikwpiasecznie.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/92507

 

Numer oferty: L/11/N/10/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 308.475,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka