[Archiwalny] Barciany, woj. warmińsko-mazurskie - lokal użytkowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Sebastian Dunaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z siedzibą przy Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn, pokój 129,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy Wojska Polskiego, 11-410 Barciany, dla którego Sąd Rejonowy w Kętrzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

lokal użytkowy nr 1, składający się z 3 pomieszczeń, kuchni, łazienki, przedpokoju i kotłowni o łącznej powierzchni 94,6 m2 użytkowany jako sklep. Cena oszacowania zawiera podatek VAT w stawce 23%.

 

Suma oszacowania wynosi 179 580,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 685,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 958,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie:

 

38102036390000810200050393

 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Sebastian Dunaj Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 3A, Kętrzyn,  11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 23 52 fax. 89 751 23 53.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205182

Numer oferty: L/30/N/03/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 134.685,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy