[Archiwalny] Bartąg, Olsztyn, gm. Stawiguda, woj. warmińko-mazurskie - udział w działce, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-04-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Artyleryjska 3 C , 10-900 Olsztyn, pokój 405,  odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości, położonej przy gm. Stawiguda, Bartąg, 10-687 Olsztyn.

Opis nieruchomości:

udział 944/71880 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 16/1, nr 16/2 i nr 16/3 o łącznej pow. 7188,00 m2 (nr udziału 29)

 

Suma oszacowania wynosi 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80,00 zł. Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Olsztynie 09124055981111000050284421.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karoliny Trykacz Kancelaria Komornicza, Wyzwolenia 16 lok. 2, Olsztyn,  10-106 Olsztyn, tel. 089 527 23 24 / fax. 089 527 23 24.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204925

Numer oferty: L/29/N/03/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka