[Archiwalny] Będzin, woj. śląskie, ul. Partyzantów - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Anna Jagniątkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2015 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Partyzantów 42-500 Będzin.

Suma oszacowania wynosi 601 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 400 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO 46 10202498 0000 8102 0129 6243.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Anna Jagniątkowska

Kancelaria Komornicza, Potockiego 2, Będzin, 42-580 Bedzin

tel. 32 267 60 30 / fax.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/245750

 

Numer oferty: L/49/N/10/15
Region:
  • śląskie
Cena: 400.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka