[Archiwalny] Będzin, woj. śląskie, ul. Wapienna/Zagórska - nieruchomość zabudowana (4285 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2016 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Sączewskigo 23, 42-500 Będzin, pokój 109, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wapienna  /Zagórska, 42-500 Będzin. 

Suma oszacowania wynosi 2 141 430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 427 620,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 214 143,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia   sądu o utracie rękojmi.     Rękojmię   można   uiścić   także  na konto komornika: ING Bank Śląski SA 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/278865

Numer oferty: L/15/N/03/16
Region:
  • śląskie
Cena: 1.427.620,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny