[Archiwalny] Bełchatów, woj. łódzkie, ul. Lipowa - grunty, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Tadeusz Hajdukiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2015 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 BEŁCHATÓW, odbędzie się pierwsza licytacja położonej przy Lipowa, 97-400 Bełchatów, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 1 465 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 098 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 146 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bełchatowie 70102039580000970200658591. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie mieszczącym się pod adresem: Okrzei 4, 97-400 BEŁCHATÓW. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Tadeusz Hajdukiewicz Kancelaria Komornicza, Kościuszki 17, 97-400 BEŁCHATÓW tel. 0446350480 / fax. 0446350480.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221518

Numer oferty: L/61/N/05/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 1.098.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka