[Archiwalny] Besko, woj. podkarpackie - budynek produkcyjno-mieszkalny (401,71 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk, Kancelaria Komornicza wSanoku, ul. Cerkiewna 7 na podstawie art.953 kpc w związku z art.983 kpc zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2014 r. o godz. 13:40 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 108 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości - działki nr 1565/3 o pow. 0,07 ha zabudowanej budynkiem produkcyjno-mieszkalnym o pow. użytkowej łącznie 401,71m2. (użytkowany ostatnio jako piekarnia, dwa lokale mieszkalne o pow. 86,29m2 i pow. 97,75m2), położonej w miejscowości: Besko.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 404.356,00 zł. Suma wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. 269.570,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości iednei dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości ti. kwotę 40.435,60 zł. w gotówce w Kancelarii Komornika albo na konto Komornika nr: 86 1020 2980 0000 2802 0002 9934 PKO BP SA. Nieruchomość można oglądać w godz. od 12:00 do 18:00 na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Sanoku. Osoby pozostające w związku małżeńskim i mające wspólność majątkową małżeńską powinny uczestniczyć w licytacji razem z małżonkiem, ewentualnie przedłożyć pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone przez małżonka, stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk

Kancelaria Komornicza, 38-500 Sanok, ul.Cerkiewna 7

tel.: 13 4636821, 13 4631467

email: sanok@komornik.pl

 

Numer oferty: L/38/N/02/14
Region:
  • podkarpackie
Cena: 269.570,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy
  • Mieszkanie