[Archiwalny] Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, ul. sikorskiego - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Waldemar Maciejczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-04-2014r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Szczytnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny w Piszu 12-200 Pisz, ul. Warszawska 47 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa tereny przemysłowe, Biała Piska ul. Sikorskiego, działka 276/10, tereny przemysłowe , pow. 1798m2 położonej: 12-230 Biała Piska, Sikorskiego, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 212 060,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 141 373,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 206,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy Centrala 94 93640000 2002 0011 0927 0001 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.l5:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczytnie przy ul. Warszawska 47 pok. VI odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu-własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie

Waldemar Maciejczyk

Kancelaria Komornicza w Piszu

12-200 Pisz ul. Warszawska 47

tel 0-87 423 39 96 e-mail: pisz@komomik.pl

Numer oferty: L/16/N/03/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 141.373,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka