[Archiwalny] Białogard, woj. zachodniopomorskie, lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2013 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy , 78-200 Białogard, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Nasutowo 27B, 78-200 Białogard, dla którego Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych (dot.KW-WPIS) prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 94 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK o/Połczyn Zdrój 40 10902662 0000 0001 1492 1577.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Mirosław Nizioł

Kancelaria Komornicza, Lipowa 2, Białogard, 78-200 Białogard

tel. 0048 94 312 40 50 / fax.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/93976

Numer oferty: L/125/N/10/13
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 70.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie