[Archiwalny] Białystok, ul. DObra - lokal mieszkalny (59,50 m²), I licytacja

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, że na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy Mickiewicza 103, 15-257 Białystok, pokój XXVIII, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego ograniczone prawo rzeczowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 59,50 m2, położonego na VII piętrze, położonej  ul. Dobra 10, 15-034 Białystok, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 198 447,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 835,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 845,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 83 12405211 1111 0000 4922 9219.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:

Obwieszczenie: 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Artur Królasik

Kancelaria Komornicza, Wileńska 26, Wołomin, 05-200 Wołomin

tel. 022 7871003 / fax. 22 778 73 30

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/100450

Numer oferty: L/105/N/11/13
Region:
  • podlaskie
Cena: 148.835,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie