[Archiwalny] Białystok, ul Upalna - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2013 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pokój XXVIII, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego , położonego przy Upalna 80, 15-668 Białystok, dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 208 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 03102013320000150207114749.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Agnieszka Kosacka-Bobier

Kancelaria Komornicza, Brukowa 28, Białystok, 15-889 Białystok

tel. 85 732 74 18 / fax. 85 732 74 18

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/95272 

 

 

Numer oferty: L/4/N/10/13
Region:
  • podlaskie
Cena: 156.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie