[Archiwalny] Bielany Wrocławskie, woj. dolnośląskie, ul. Zimowa - grunty (udział), I licytac

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2015r. o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 52 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosza Borkowskiego odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc w związku z art. 10136 § 1 kpc  pierwsza licytacja udziału w wysokości 6/12 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bielanach Wrocławskich, gm. Kobierzyce przy ul. Zimowej.

Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 556 m2 stanowi drogę dojazdową do posesji przy niej zlokalizowanych. Działka o terenie płaskim, o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, ma kształt wydłużonego wieloboku. Według operatu ewidencji gruntów działka składa się z gruntu oznaczonego jako rolny - pastwisko PsIII. Sposób wykorzystania nieruchomości jest zgodny z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Suma   oszacowania   udziału   6/12   wynosi     9 000,00 zł,     zaś    cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy oszacowania i wynosi 6 750,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 900,00zł.

Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 12794/12". Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w tym artykule. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na dzień 19-08-2015r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:30 do godz. 12:00. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa : obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski Kancelaria Komornicza, Krakowska 52, Wrocław, 50-425 Wrocław tel. 71 785 40 11 / fax. 71 785 40 14.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/241596

 

Numer oferty: L/45/N/08/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 6.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka