[Archiwalny] Bielsk POdlaski, woj. podlaskie, ul. Białostocka - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-10-2015r. o godz. 11.-00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Białostockiej  oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1756/27 o powierzchni 0,1569 ha.

Suma oszacowania działek nr 1756/27 i 1756/21 wynosi 529.849,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 397.386,75zł. rękojmia 52.984,90 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:

PeKaO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                                                                 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,. nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia  się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew. 111) przyy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk      Kancelaria Komornicza A.Mickiewicza 33, 17-100 Bielsk Podlaski    tel.. 85-7304599 e-mail: bielsk.podlaski3@komoinik.pl                                                      

 

Numer oferty: L/55/N/09/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 397.386,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka