[Archiwalny] Bielsko-Biała, woj. śląskie, ul. Witosa - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 10, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Witosa, 43-300 Bielsko-Biała, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 255 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBS SILESIA w Katowicach 02843700020010015485450001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz Kancelaria Komornicza, Piastowska 15, Bielsko Biała, 43-300 Bielsko-Biała tel. 338161052 / fax. 338161052.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234799

Numer oferty: L/40/N/07/15
Region:
  • śląskie
Cena: 170.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka