[Archiwalny] Bielsko-Biała, woj. śląskie,ul. Teodora SIxta - lokal mieszkalny, I icytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że w dniu 3 marca 2015 roku o godzinie 11:30 w sali nr 15 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22 odbędzie się:

                                      P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

w postaci lokalu  położonego w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta, mieszkalnego z możliwością przeznaczenia pod usługi/kancelarię, w dobrym stanie technicznym i standardzie, mieszczącego się na pierwszym piętrze przedwojennej kamienicy, składającego się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz dwóch łazienek z WC o łącznej powierzchni użytkowej 91,46 m2. Z własnością lokalu związany jest udział o wielkości 1302/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 310.700,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj.: 233.025,00 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 31.070,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr: 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zaj ętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymuj ące egzekucj ę.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 24/8a tel./fax 33 816 86 16 www.komornikbielsko-biala.pl e-mail: bielsko.biala4@komornik.pl

Numer oferty: L/8/N/02/15
Region:
  • śląskie
Cena: 233.025,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie