[Archiwalny] Bieniów, woj. lubuskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Podwale 2, 68-200 Żary, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Zielonogórska, 68-200 Bieniów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

niezabudowanej składającej się z działki nr 153/4 o pow. 0,21 ha (w tym PsIII 0,16 ha, PsIV 0,02 ha oraz RV 0,3 ha) należącej do dłużnika: Robert Rewiński położonej: 68-206 Bieniów gmina Żary, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach prowadzi księgę wieczystą.  Brak jest drogi dojazdowej do nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 15 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 76 1090 2561 0000 0001 0555 7961.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żarach mieszczącym się pod adresem: Podwale 2, Żary, 68-200 Żary.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Żary, 68-200 Żary tel. 68 363 18 00 / fax. 68 363 18 01.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221806

Numer oferty: L/193/N/05/15
Region:
  • lubuskie
Cena: 11.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka