[Archiwalny] Bierawa, woj. opolskie, ul. Dworcowa - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2014r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5  w sali nr 215, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej na działce nr 591/2 o powierzchni 0,1380 ha budynkiem mieszkalnym o pow. 187,77 m2, budynkiem garażowym o pow. ok. 29,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. ok.18,00 m2  położonej w Bierawie przy ulicy Dworcowej  (powiat kędzierzyńsko-kozielski) dla której  Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą. 

Działka nr 591/2 o powierzchni 0,1380 ha, zabudowana, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe B (0,1200 ha) i grunty orne klasy V (0,0180 ha), działka w kształcie prostokąta; teren o płaskiej konfiguracji posiadający dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Rozmieszczenie budynków względem działki: korzystne. Budynek mieszkalny posadowiony od frontu, garażowy i gospodarczo-garażowy w głębi działki. Dojście do budynków utwardzone kostką granitową, pozostała część działki użytkowana jako teren zielony i rekreacyjny.

Budynek mieszkalny z przyległą werandą, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym - mieszkalnym, w całości podpiwniczony, składający się z kuchni, łazienki, salonu, pięciu pokoi, korytarza, hallu oraz przedpokoju o pow. 187,77 m2.

Budynek garażowy, w zabudowie półzwartej, parterowy, niepodpiwniczony, murowany z cegły pełnej i bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej o pow. ok. 29,00 m2.

Budynek garażowy, w zabudowie półzwartej, parterowy, niepodpiwniczony, murowany z cegły pełnej i bloczków betonowych na zaprawie cementowo- wapiennej. 

Suma oszacowania wynosi 190 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  142 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 000,00zł. 

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

* na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  Centrum Korporacyjne Opole 35 10203668 0000 5202 0276 6749, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  i stawić się na licytację z dowodem przelewu * w kasie Sądu Rejonowego w Kędzierzynie - Koźlu lub w kasie Kancelarii Komornika, gotówką - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, ponadto komornik udostępni nieruchomość do oglądania w dniu 16-09-2014 od godz. 12.00 do godz. 13.00. Wszelkie informacje można uzyskać w kancelarii komorniczej pod numerem tel. 77-4821340. Ponadto na dwa tygodnie przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu  przy ulicy Żeromskiego 5 w sekretariacie wydziału cywilego akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim, na licytację powinni stawić się wraz z małżonkiem lub dysponować pełnomocnictwem, udzielonym przed notariuszem, do nabycia nieruchomości. Wszyscy kandydaci powinni stawić się z dowodem osobistym.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu

Damian Kucza

Kancelaria Komornicza Kędzierzyn-Koźle

47-200 Kędzierzyn-Koźle Piramowicza 22

tel. 774874376; 774821340

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/160433  

Numer oferty: L/88/N/08/14
Region:
  • opolskie
Cena: 142.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka