[Archiwalny] Biłgoraj, woj. lubelskie, ul. Kościuszki - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Biłgoraju   zawiadamia   953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2014-02-19 o godz.13:30 w Wydziale Rejonowego w Biłgoraju odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Biłgoraj, przy ul. Kościuszki  spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biłgoraj.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 180.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 120.000,00 zł. Sprzedaż w/w nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15-stej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można również złożyć na rachunek bankowy komornika ( Bank Spółdzielczy w Biłgoraju Centrala 64960200070015465720000001) - kwota winna być uznana na rachunku we wskazanym wyżej terminie.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W dniach 04-02-2014 do 18-02-2014 akta sprawy egzekucyjnej znajdować się będą w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Biłgoraju gdzie będzie możliwość ich przeglądania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Robert WolaninKancelaria Komornicza 23-IOOBilgoraj, ul. Plac WolnościS : lei: 8-1 6S6-01 -49,fax: 84 686-01-49. email: bilgoraj@komornik.pt

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/116103

Numer oferty: L/103/N/01/14
Region:
  • lubelskie
Cena: 120.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie