[Archiwalny] Biskupice, gm. Sieradz, woj. łódzkie - działka, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Sieradzu   Adam Jordan na podstawie art. 953 k.p.c, podaje do publicznej wiadomości, żc w dniu 26 maja 2015 r, o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu przy al. Zwycięstwa 1 w sali X odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej w m. Biskupice, gm. Sieradz, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Działka   nr   ewid. 565/6   o   powierzchni  0,4340 ha - niezabudowana działka o kształcie wydłużonego prostokąta, o wymiarach 17 ni x 255 m; dojazd drogą asfaltową Sieradz,  Warta - możliwa zabudowa. Klasy bonitacji: R III u, R 111 b, R IV b, Br R III a, lir R III b.

Suma oszacowania wynosi 63.800,1)1) zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42.533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.380,00 zi. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Wieluniu 44107114564 0000 0010 9348.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nici przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym-toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan ul. Warcka 3, 98-200 Sieradz tel.: 43 8225561 mail: sieradz@komornik.pl

 

Numer oferty: L/22/N/06/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 42.533,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka