[Archiwalny] Blachownia, woj. śląskie, ul. Bukowa - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie .Agniesza Piskula Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 25 marca 2014 r.o godz. 10:50 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

                                                          DRUGA LICYTACJA

nieruchomości gruntowa zabudowana opisanej jako działka nr 831 położona w miejscowości Blachownia, ul. Bukowa posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 495.700,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 330.466,67zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto sądu City Handlowy O/Opole Nr 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 49.570,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 09:00 do godziny 11:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agniesza Piskula, 42-200 ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa tel.: (34) 324-61-06.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120423

Numer oferty: L/52/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 330.466,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka