[Archiwalny] Bliżyce, woj. wielkopolskie - budynek handlowy (64,89 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2015 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Bliżyce , 62-085 Skoki , dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Licytowaną nieruchomość stanowi: -prawo użytkowania wieczystego działki nr 43/1 o powierzchni 2800 m2, -prawo własności budynku handlowego o pow. użyt. 64,89 m2, -uzbrojenie i urządzenie terenu.

Suma oszacowania wynosi 112 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 75 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 66102039030000120200278820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:45 do godz. 09:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek Kancelaria Komornicza, Libelta 9, Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec tel. 672685874 / fax. 672625861.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223332

 

Numer oferty: L/164/N/05/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 75.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny