[Archiwalny] Boboszów, gm. Międzylesie, woj. dolnośląskie - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2014r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 227, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 57-530 Międzylesie, Boboszów, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Z własnością lokalu łączy się udział 3470/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą Z własnością lokalu  łączy  się  udział  3470/10000   w   nieruchomości   wspólnej,   którą   stanowi   grunt   oraz   części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 119500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosowniedo prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:  Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 33 2030 0045 1110 0000 01960560 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik   Sądowy   przy   Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki ul. Okrzei 11/2a, 57-300 Kłodzko tel.: 74 8658804 mail: klodzko.suszycki@komornik.pl

Numer oferty: L/139/N/02/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 89.625,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie