[Archiwalny] Bobrza gmina Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 01.10.2014 roku o godz.12.15 w Wydziale J Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala numer XVIII odbędzie się:

                                                         P1ERWSZA L1CYTACJA

nieruchomości opisanej jako ; prawo użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 358/4, 359/1 359/2, 360, 579 o powierzchni łącznej 44.568,00 mkw będącej w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z własnością: budynku mieszkalnego, budynku stróżówki, budynku stołówki, budynku sanitarnego oraz czterech domków turystycznych stanowiących odrębny od gruntu przedmiot prawa własności położonej w miejscowości Bobrza gmina Miedziana Góra użytkownikiem wieczystymi gruntu i właścicielem budynków.

Nieruchomość posiada założoną, księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach.

Działki gruntu o numerach ewidencyjnych 358/4, 359/1, 359/2, 360 położone są w miejscowości Bobrza (obręb 0001) gmina Miedziana Góra i tworzą kompleks o powierzchni łącznej 4.1208 ha. Na działkach zlokalizowany jest układ wodny dawnego zakładu wielkopiecowego w miejscowości Bobrza, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych woj. świętokrzyskiego pod nr A 419/5. Ponadto na działce nr 359/1 zlokalizowany jest budynek młyna i elektrowni wodnej z 1934 roku figurujący w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wskazany do ochrony w gminnej ewidencji zabytków gminy Miedziana Góra. 

Kompleks działek gruntu nr 358/4, 359/1, 359/2, 360 oszacowany jest na kwotę:  1.050.288,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 787.716,00 zł.

Działka gruntu nr 579 oszacowana jest na kwotę:  17.408,00 zł. Cena wywoławcza H’ powyższej licytacji wynosi:trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 13.056,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tą można będzie oglądać w dniu  6.09.2014 roku w godz. 12.00-13.00 zaś, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z eleboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale 1 Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sygn.akt 1 (Jo 998/13 . Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz ul. Warszawska 30/24, 25-312 Kielce tel.: 041 3622377 mail: kielce3@komornik.pl www: www.komornikkielce.pl

Numer oferty: L/147/N/09/14
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 787 716,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny