[Archiwalny] Boguszów Gorce, woj. dolnośląskie - lokal mieszkalny (49,40 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Kinga Rasztar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2014 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 10,11, 58-300 Wałbrzych, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Staszica 7,Boguszów Gorce , 58-371 Boguszów Gorce, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest prawo własności samodzielnej nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Części składowe : 1. samodzielny lokal mieszkalny  położony przy ulicy Staszica 7 w Boguszowie - Gorcach, powiat Wałbrzyski składający się z przedpokoju , łazienki z wc, 2 pokoi, kuchni, pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni 49,40 m2. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta o numerze KW SW1W/00038735/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych Niezgodność struktury i powierzchni lokalu ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej. Zgodnie z księgą wieczystą lokal składa się z 1 pokoju i kuchni o łącznej powierzchni 51,20 m2. 2. udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki Nr 266 związanym z własnością lokalu wynoszącym 193/1000 do dnia 2097-06-25 KW gruntowa.

Łączna wartość rynkowa nieruchomości 87.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w tym: Prawo własności lokalu mieszkalnego : 84.000,00zł Prawo użytkowania wieczystego działki Nr 266: 3.000,00zł Razem: 87.000,00zł Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pomieszczenie licytacji : sala 105 B.

Suma oszacowania wynosi 87 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 65 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 oddz. Wałbrzych 03 1090 2271 0000 0001 1224 2416.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na

licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Kinga Rasztar

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3/2, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 8421210 / fax. 74 8421210

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/114656

 

Numer oferty: L/111/N/01/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 65.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie