[Archiwalny] Borowy Młyn, woj. pomorskie, ul. Długa - nieruchomośc komercyjna, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Wojciech Daroszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku z siedzibą przy Zamkowa 1, 77-100 Bytów, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Długa, 77-138 Borowy Młyn, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Bytowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 383 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 037 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 138 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 04102047080000760200043851.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lęborku mieszczącym się pod adresem: Zamkowa 1, Bytów, 77-100 Bytów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Wojciech Daroszewski

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 17a, Bytów, 77-100 Bytów

tel. 59 8223323 / fax. 59 8223323

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/161631

Numer oferty: L/12/N/08/14
Region:
  • pomorskie
Cena: 1.037.850,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny