[Archiwalny] Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Z obwieszczenia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosława Gardockiego (Sygn. akt KM 299/14) wynika, iż w dniu 04.11.2014r.o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy ul. Sądowa 5, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Suma oszacowania (zł)

Cena wywołania (zł)

1.    

Nieruchomość położona w Brodnicy, Kruszynki. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brodnicy

22.620,00

16.965,00

 

Adres Kancelarii: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki, 87-300 Brodnica, ul. Św. Jakuba 16.

Przystępujący do licytacji  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości to jest 2.262,00 zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji na konto komornika: 12 9484 1150 0010 1332 2000 0001-Bank Spółdzielczy w Brodnicy O. w Brodnicy.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w artkule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Numer oferty: L/102/N/09/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 16.965,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka