[Archiwalny] Brody, woj. mazowieckie, ul. Bydgoska, nieruchomość niezabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2015 r. o godz. 12:00 Sądzie Rejonowym w Płońsku – 09-100 Płońsk, Sienkiewicza 9A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Brody przy ul. Bydgoskiej o pow. 5941 m2. Działka zlokalizowana bezpośrednio przy drodze krajowej nr 10. Dostęp do infrastruktury technicznej w zakresie energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć telefoniczna. Działka stanowi grunt orny wykorzystany rolniczo. Wg PZP gminy Płońsk nieruchomość zlokalizowana na terenach usług, produkcji, składów i magazynów z zachowaniem linii zabudowy, przez działkę częściowo przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia (przez południowo-wschodni narożnik) położonej 09-100 Płońsk, Brody dla której Sąd Rejonowy w Płońsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 225 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 169 050,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć w dniu 18.09.2015 r. w godzinach 9 do 13 w kancelarii komornika rękojmię bądź potwierdzenie wpłaty rękojmi w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 22 540,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski SA Oddział 1 w Ciechanowie 42102015922221000020139713 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg (najpóźniej 18.09.2015 r.).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy Sienkiewicza 9A pok. Sekretariacie Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbuk-Kon Kancelaria Komornicza ul Płocka 69, 09-100 Płońsk tel. 236622868

Numer oferty: L/110/N/07/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 169.050,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka