[Archiwalny] Brudzewo, Puck, woj. pomorskie - grunty-działki, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2015 o godz. 10:10 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjn., ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck, pokój 12,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonych w  Brudzewo, 84-100 Puck.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowią drogi wewnętrzne, dojazdowe do innych nieruchomości oraz niezabudowane nieruchomości gruntowe działki: nr 147/19 - o pow. 1608 m2 - tereny dróg wewnętrznych, 147/25 - o pow. 427 m2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej. N/w działki, poza działką nr 147/26 o pow. 1511 m2, są zabudowane jednorodzinnymi domami mieszkalnymi w różnych stadiach budowy: działka nr 147/20 - o pow. 1339 m2, 147/21 - o pow. 1010 m2, 147/22 - o pow. 1011 m2, 147/23 - o pow. 1011 m2, 147/29 - o pow. 1061 m2 i 147/30 - o pow. 1484 m2. Na działce nr 147/20 doprowadzono budowę prawie do stanu surowego otwartego, na pozostałych działkach znajdują się ławy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi.

Suma oszacowania wynosi łącznie 799 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 533 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52102018530000970201321082.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjn., ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski, Kancelaria Komornicza, Swarzewska 64, Puck,  84-100 Puck, tel. 058 6731122 / fax. 058 6731122.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/209140

Numer oferty: L/105/N/03/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 533.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka