[Archiwalny] Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie, ul. Małopolska, lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z siedzibą przy Reja 11, 56-100 Wołów, pokój nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,00 m2, położonego w Brzegu Dolnym przy ul. Małopolskiej, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 166 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC S.A. 11191010482407990185990001. W razie wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, uznanie wpłaty na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Na dzień 03.08.2015 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 17:00 do godz. 17:30. W przypadku braku udostępnienia nieruchomości komornik nie podejmie dodatkowych czynności związanych z przymusowym jej otwarciem. Akta - operaty szacunkowe - można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzeja Mazurczaka, 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 15, tel. 71 389 42 25.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Mazurczak Kancelaria Komornicza, Zaułek Zielony 15, Wołów, 56-100 Wołów tel. 713894225 / fax. 713895631

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/237752

Numer oferty: L/94/N/07/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 125.100,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie