[Archiwalny] Brzeziny, woj. łódzkie, ul. Szymaniszki - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Arkadiusz Klimczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcinskiego 56, 90-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Szymaniszki , 95-060 Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 1645 m2, zabudowana. Na terenie nieruchomosci znajduje się murowany budynek o powierzchni użytkowej 152,57m2 ( aktualnie stan zerowy) oraz budynek garażowy w fazie realizacji o powierzchni użytkowej 87,60 m2 (stan surowy otwarty niezadaszony). Uzbrojenie: woda, elekrt, kanalizacja lokalna, c.o. - gazowe.

Suma oszacowania wynosi 142 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 94 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski O w Łodzi 13105014611000009071738646.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kopcinskiego 56, Łódź, 90-032 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Arkadiusz Klimczak

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 133d, Łódź, 92-318 Łódź

tel. 426422248 / fax. 426422248

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211940

Numer oferty: L/144/N/03/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 94.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka