[Archiwalny] Brzozówka, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Jarzębinowa - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Gajda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pokój 418, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Jarzębinowa, Brzozówka, 87-126 Obrowo, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 302 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 227 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Marek Gajda

Kancelaria Komornicza, Prosta 35, Toruń, 87-100 Toruń

tel. (56) 655 13 13 / fax. (56) 655 13 13 wew.103

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/207317

Numer oferty: L/115/N/03/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 227.100,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka