[Archiwalny] Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Okulickiego - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2014 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz, pokój 208, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Okulickiego 2, 85-793 Bydgoszcz, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 237 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum Bydgoszcz 83102014620000700201843796.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

08.09.2014

09:30 - 09:45

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Maciej Bakalarski

Kancelaria Komornicza, Gdańska 47, Bydgoszcz, 85-005 Bydgoszcz

tel. 523455522 / fax. 523600145

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/160324

Numer oferty: L/15/N/08/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 158.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie