[Archiwalny] Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, ul. WOjska Polskiego - nieruchomość zabudowana , I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, pokój 208, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Wojska Polskiego  85-171 Bydgoszcz, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Suma oszacowania wynosi 565 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 423 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Bydgoszczy 37 10201462 0000 7202 0022 4238.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

18.06.2015

11:00 - 11:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel Kancelaria Komornicza, Gdańska 47, Bydgoszcz, 85-005 Bydgoszcz tel. 52 322 28 27 / fax. 52 322 28 27.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/230104

 

Numer oferty: L/108/N/06/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 423 750,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy