[Archiwalny] Byszwałd, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Piotr Staruk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,   że   w   dniu   16-03-2015   o   godz. 11:35 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Andersa 2,   14-200 Iława, odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości, położonej przy ,Byszwałd, 14-260 Lubawa, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Iławie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość położona w Byszwałdzie, gm. Lubawa stanowiąca 2 działki gruntu: nr 172 i 177 o łącznej powierzchni 3.900 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym o powierzchni 83,55 m2 , budynkiem gospodarczym o powierzchni 52 m2 oraz stodołą o powierzchni 64 m2, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA I O/Iława 59 12401604 1111 0000 1390 8508.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Piotr Staruk

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 6C, Iława, 14-200 Iława

tel. (89) 648-38-54 / fax. (89) 648-79-69

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/200401

Numer oferty: L/30/N/02/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 88.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka