[Archiwalny] Bytom, woj. śląskie, ul. Armi Krajowej - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2014 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu z siedzibą przy Piekarska 1, 41-902 Bytom, pokój 230, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy ul. Armii Krajowej 4, 41-900 Bytom 1, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 85 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 160,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 574,00 zł.    Rękojmia   powinna   by ć złożona  w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. O.Bytom 73105012301000009068898536.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu mieszczącym się pod adresem: Piekarska 1, Bytom, 41-902 Bytom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu

Jacek Wiesiołek

Kancelaria Komornicza, Piekarska 94, Bytom, 41-902 Bytom

tel. 32 2800547 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122402

Numer oferty: L/50/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 57.160,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie