[Archiwalny] Cegłów, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2015 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej , 05-319 Cegłów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość składa się z :

1 - Działki gruntu o numerze ew. 659/1 o powierzchni 0,0694ha, o wartości 35.165,00zł.2 - Budynku mieszkalnego z 1927r. rozbudowanego w 1997r. o powierzchni zabudowy 139,90m2, powierzchni użytkowej 98,29m2, o wartości 176.360,00zł.Łączna wartość szacowanej nieruchomości wynosi 211.525,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 211 525,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 141 016,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 152,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank O/Mińsk Maz. 21 1500 1663 1216 6005 1172 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 14 B, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 25 758 7403 / fax. 25 758 7403.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211596

Numer oferty: L/141/N/04/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 141.016,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka